บัญชีรายชื่อครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ 2555
ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ตพีซีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่  3 - 5  กันยายน 2555 ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชื่อ นามสกุล
1 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล) ปิยะภรณ์ เต็งวีระกุล
2 บ้านวังหงส์ อนงวรรณ เชียงวงค์
3 บ้านวังหงส์ สุทิน หงษ์สามสิบเจ็ด
4 บ้านวังหงส์ มลธิรา ปวงจันทร์
5 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สมพร ตั๋นพรม
6 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) รุจิราภรณ์ ถิ่นแสน
7 บ้านนาคูหา ปรชรส โลกคำลือ
8 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) กาญจมาศ ทะตัน
9 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) จุราภรณ์   วงศ์ฉายา
10 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) อรทัย นันทสุวรรณ
11 บ้านกาซ้อง วนิดา บัญญัติโลก
12 วัดเหมืองค่า ละเอียด วรรณประโพธิ์
13 บ้านผารางวังหม้อ ประไพวรรวรรณ กิติคู้
14 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) สมทรง  พงศ์อนุพันธ์
15 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ธัญธร เกรียงไกรเกียรติ
16 บ้านห้วยฮ่อม รังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
17 บ้านอ้อยวิทยาคาร สินีนาต วงษ์จักร
18 บ้านอ้อยวิทยาคาร สมหวัง มะทะ
19 บ้านอ้อยวิทยาคาร เรณู สายสีนพคุณ
20 บ้านไผ่โทน ทิพย์สุณี   นันติ
21 บ้านวังปึ้ง สายทอง จันทอน
22 บ้านทุ่งคัวะ ประกิจ ภักดี
23 บ้านแม่ทราย โสภิต เกื้อหนุน
24 บ้านแม่ยางกาด ธานินทร์ อินทนานนท์
25 หนองเจริญ สมพิศ แสนศิริภัทรพงศ์
26 แม่ยางตาล สมพิศ พนมมิตร
27 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) สังวาล พุฒปัญญา
28 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) ดวงสินธุ์ สมเพชร
29 แม่ยางยวง วรรณี ชิดเชื้อ
30 บ้านแม่ยางเปี้ยว ฉวีวรรณ บุญเสาร์
31 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วิรวดี  คนธรรมเนตร
32 ชุมชนบ้านร้องเข็ม สุมิตรา โนรินทร์
33 บ้านห้วยโรงนอก มหาชน หวังกลาง
34 บ้านห้วยโรงนอก ศิวกร สีเภา
35 บ้านห้วยโรงนอก พิริยากร คำปาแฝง
36 บ้านห้วยโรงนอก อติกานต์ เดชอุปการ